Notice: Undefined offset: 1 in /home/nhdonwrt/public_html/tqbase.php on line 21

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/nhdonwrt/public_html/tqbase.php:21) in /home/nhdonwrt/public_html/admin/lib/site.php on line 74

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/nhdonwrt/public_html/tqbase.php:21) in /home/nhdonwrt/public_html/admin/lib/site.php on line 74
Quyết định thành lập các ban chuyên môn của
Liên kết trực tuyến
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Khách online : 17
Số lượt truy cập :
Hoạt động dòng tộc
Quyết định thành lập các ban chuyên môn của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Hải Phòng khóa VI

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   SỐ: 01/QĐ - HV

Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2016

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ HẢI PHÒNG

 

- Căn cứ qui ước hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Hải Phòng;

- Căn cứ vào tờ trình số 01/TT – HV ngày 14/02/2016 về việc bổ sung một số điều trong qui ước hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Hải Phòng;

- Theo Nghị quyết số 01, ngày 20/02/2016 về việc phân công chức danh các Phó Chủ tịch và các Ban chuyên môn của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Hải Phòng khóa VI;

- Theo chức năng điều hành của Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Hải Phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập các Ban chuyên môn của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Hải Phòng khóa VI như sau:

- Ban Thường trực khiêm tổ phả do ông Vũ Văn Toàn – Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng Ban (các thành viên trong Ban có danh sách kèm theo).

- Ban Tài chính do ông Vũ Hoàng Dương – Phó Chủ tịch – làm trưởng Ban (các thành viên trong Ban có danh sách kèm theo).

- Ban Đối ngoại và văn hóa thông tin do ông Vũ Đình Tân – Phó Chủ tịch – làm trưởng Ban (các thành viên trong Ban có danh sách kèm theo).

- Ban Khánh tiết nghi lễ và Khuyến học – Khuyến tài do ông Vũ Nguyên Thái – Phó Chủ tịch – làm trưởng Ban (các thành viên trong Ban có danh sách kèm theo).

- Ban Phát triển nguồn nhân lực, nhân tài, nối vòng tay họ mạc trong nước và quốc tế do ông Vũ Đức Huynh – Phó Chủ tịch – làm trưởng Ban (các thành viên trong Ban có danh sách kèm theo).

- Văn phòng của Hội đồng giao cho:

+ Ông Vũ Văn Tuân – Chánh văn phòng;

+ Ông Vũ Tiến Trung – Phó Chánh văn phòng.

Điều 2: Các ban chuyên môn có trách nhiệm chủ động phân công công tác cho các thành viên theo qui ước và qui tắc hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Hải Phòng.

Điều 3: Ông Chánh văn phòng và các ông bà có tên trong danh sách các ban chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi gửi:

- HĐ DH Vũ Võ VN, để báo cáo;

- Như điều 1 và điều 3

- Lưu VP

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ HẢI PHÒNG

 

ĐÃ KÝ

 

 

 

CHỦ TỊCH

VŨ VĂN TUYẾN

 

 

Bài viết liên quan